Aansprakelijkheid bij vrijwaring

Aansprakelijkheid bij vrijwaring

U bent ondernemer met een beveiligingsbedrijf. Sinds enige tijd heeft u een samenwerking met de eigenaar van een bedrijventerrein. Op dit terrein zijn meerdere bedrijven gevestigd. Dagelijks vanaf 20:00 uur s ’avonds tot 07:00 uur s ’ochtends zijn 4 beveiligers op dit terrein aanwezig. Deze beveiligers zijn bij u in dienst.

Op 15 maart 2022 komt een van de beveiligers ongelukkig ten val als gevolg van de slechte toestand van het wegdek. Onderzoek toont aan dat het bekend is dat de infrastructuur van het bedrijventerrein in zeer slechte staat is en dat hierover al meerdere meldingen zijn gemaakt bij uw opdrachtgever. Uw werknemer heeft bij de val letsel opgelopen. De werknemer heeft u aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. De werknemer voerde zijn werkzaamheden uit onder leiding en toezicht van de opdrachtgever, op grond waarvan u vervolgens uw opdrachtgever aansprakelijk stelt.

Wie is aansprakelijk?

De opdrachtgever wijst u op de overeenkomst die jullie gesloten hebben waarin het volgende staat:

“Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken wegens schade overkomen aan personeel van opdrachtnemer die zij oplopen in de uitoefening van diens werkzaamheden bij opdrachtgever”

Hoe nu verder?

Vrijwaringsbeding

Door bovenstaand beding op te nemen heeft uw opdrachtgever u gevrijwaard voor alle schade van een werknemer.

Dit houdt in dat, ongeacht wie aansprakelijk is, de partij die wordt gevrijwaard de schade niet hoeft te betalen. U kunt voor deze schade van uw werknemer dus niet bij de opdrachtgever aankloppen. Accepteren van een vrijwaring is dus zeker niet zonder risico.

Verzekering

Aangezien u zelf voor de kosten zult moeten opdraaien meldt u de aansprakelijkstelling bij uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zij zullen, in de meeste gevallen, de kosten dekken en de schade betalen. Let op want daar zijn uitzonderingen op. De meeste verzekeringen hebben namelijk een uitzondering voor vrijwaringen opgenomen. In de polisvoorwaarden staat dan;

“Aanspraken die voortvloeien uit een garantie- of vrijwaringsbeding zijn niet gedekt tenzij de verzekerde ook zonder dit beding aansprakelijk zou zijn geweest voor de schade”

Dit wil zeggen dat de verzekering geen dekking biedt als u een vrijwaring heeft gegeven aan de aansprakelijke partij. Akkoord gaan met zo een vrijwaring staat voor de verzekeraar namelijk gelijk aan het accepteren van een aansprakelijkheid die u anders niet zou hebben gehad.

Tip

Voordat u een vrijwaringsbeding accepteert in de overeenkomst of de algemene voorwaarden van uw opdrachtgever denk dan eerst na over de risico’s en de gevolgen hiervan. Er bestaat de mogelijkheid dat uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt bij aansprakelijkheid. In dat geval zult u zelf moeten opdraaien voor de kosten die hoog kunnen oplopen.

Advies of meer informatie?

Heeft u aanvullende vragen over dit onderwerp of een andere vraag over aansprakelijkheid, vrijwaringsbedingen in overeenkomsten of algemene voorwaarden en hoe hiermee om te gaan, neem dan contact op met legal@wiertz.com.

Doe de legal check Vraag een e-consult aan