Hoe gaat u als werkgever om met uw coronaregels en de naleving hiervan?

Hoe gaat u als werkgever om met uw coronaregels en de naleving hiervan?

De huidige coronacrisis zorgt ervoor dat organisaties coronaregels dienen op te stellen voor hun medewerkers, en deze zelf ook dienen na te leven. Wat moet u echter als bedrijf doen als werknemers zich niet aan de coronaregels houden en het bijvoorbeeld niet zo nauw nemen met de anderhalve meter afstand maatregel en het wassen van de handen?

Zorgplicht als werkgever
Als werkgever heeft u een zorgplicht. Dat wil zeggen dat u verplicht bent om een veilige werkomgeving te creëren voor uw medewerkers. Als u als organisatie uw zorgplicht niet nakomt en werknemers worden ziek, dan kunt u als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade. U dient daarom als organisatie uw medewerkers altijd zo goed mogelijk te beschermen. De zorgplicht impliceert ook dat u als werkgever niet alleen coronaregels moet opstellen en uw werknemers goed moet informeren, maar ook dat u als werkgever de coronaregels moet handhaven en naleven.

Instructierecht
Het opstellen, informeren, handhaven en naleven van de coronaregels kunt u als werkgever invullen door middel van het instructierecht. Hiermee kunt u als organisatie eenzijdig de coronaregels bepalen. Hoe, wat en waar uw werknemers hun werkzaamheden dienen uit te voeren, mits de coronaregels redelijk en binnen de wettelijke kaders zijn.

Het inlichten van uw medewerkers over de op te volgen coronaregels en daarmee over het voorkomen van coronabesmetting vallen ook onder het instructierecht. De zorgplicht die u als organisatie heeft voor een veilige en gezonde werkomgeving van alle medewerkers, geeft u als werkgever een grote bevoegdheid om het instructierecht uit te voeren.

Coronaregels opstellen
U dient als werkgever dus coronaregels op te stellen om de veiligheid van uw medewerkers zoveel mogelijk te garanderen. Uw medewerkers zijn het op hun beurt verplicht om die coronaregels na te leven. Indien ze de coronaregels niet opvolgen, zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

Het is ten eerste essentieel dat uw werknemers goed zijn geïnformeerd en geïnstrueerd. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers die zich niet houden aan de coronaregels worden gewezen op het verplichte karakter van deze regels. Daarbij hoort ook de waarschuwing dat medewerkers die zich niet aan de coronaregels houden niet welkom zijn op de werkplek bijvoorbeeld. Een ontzegging tot de werkplek is een mogelijk scenario, totdat de betreffende werknemers toezeggen dat ze zich conformeren aan de geldende regels.

Als u uw medewerkers eenmaal duidelijk hebt geïnformeerd en voorgelicht en zij vervolgens zijn gewaarschuwd bij niet naleving van de regels, dan is de derde en laatste stap om te handelen naar hetgeen u zegt. Niet continu blijven waarschuwen, want daarmee brengt u anderen in gevaar en voldoet u als werkgever niet aan de zorgplicht. U dient dan de medewerker(s) van de werkplek te verwijderen en de toegang tot de werkplek te weigeren. Het is dan ook goed om per brief aan de werknemer in kwestie te bevestigen dat hem de toegang tot het werk is ontzegd omdat hij zich niet aan de coronaregels houdt en dat hij niet welkom is zolang hij zich niet conformeert aan de coronaregels. Tenslotte is het belangrijk om schriftelijk te bevestigen dat de medewerker geen recht heeft op salaris, omdat het niet werken in redelijkheid voor zijn rekening komt.