Kansen en risico’s van Artificial Intelligence (AI) in recruitment

Kansen en risico’s van Artificial Intelligence (AI) in recruitment

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving, zo ook in de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties automatiseren hun werving – en selectieproces en laten het zoeken en beoordelen van geschikte kandidaten over aan AI gestuurde programma’s. Ook binnen de uitzendbranche wordt deze trend waargenomen. Welke kansen en risico’s kleven er aan de inzet van AI in het recruitmentproces? In dit artikel gaan we er verder op in.

Artificial Intelligence (AI)
Kortgezegd is AI de intelligentie waarmee machines software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Op zich is dat niet heel nieuw. Door gebruik te maken van software en computers kunnen we machines al lang bepaalde handelingen laten uitvoeren. AI voegt daar echter lerend vermogen aan toe. Het gaat bij AI dus om de mogelijkheid om zelfstandig  te leren en beslissingen te nemen. Hiermee kan AI in haar taken het menselijk handelen overnemen.

De inzet van AI in recruitment is bezig met een opmars. Maar er zijn verschillen in de mate waarin het door organisaties wordt ingezet. Van toevoeging op mensenwerk tot volledige automatisering van het proces.

Algoritmen
Binnen AI wordt gebruik gemaakt van algoritmes. Een algoritme is een reeks instructies die een computer vertelt wat het moet doen. Hierdoor komt er, na input van data, een resultaat uit. Bij recruitment wordt het algoritme gevoed met data waarvan wordt gedacht dat dit helpt bij het vinden van de meest geschikte kandidaat. Dit kunnen diploma’s of vaardigheden zijn, maar ook persoonskenmerken of foto’s. Aan de hand van deze data voorspellen algoritmes, op basis van vooraf bepaalde of gevonden verbanden, welke kandidaten zij geschikt vinden voor de functie.

Algorithmic Bias
Algoritmes bouwen voort op bestaande data, hiermee staan algoritmes niet op zichzelf maar zijn ze onderdeel van menselijke systemen. Omdat ieder mens (onbewust) biases (vooroordelen) met zich meedraagt, kan deze bias (onbedoeld) ook terug komen in het algoritme. We spreken dan van algorithmic bias.

Risico’s van AI in werving & selectie
Organisatie vertrouwen er vaak op dat AI en daarmee algoritmes neutraal zijn. Dat is echter vaak niet het geval omdat algoritmes in veel gevallen getraind worden met historische data, die in veel gevallen niet neutraal is. Veel uitzendbureaus (w.o. Wiertz Company) betrachten daarom de nodige voorzichtigheid bij het gebruik van zelflerende algoritmen bij het maken van matches tussen kandidaten en opdrachtgevers. Dit om de mogelijke negatieve effecten ervan, zoals discriminatie te vermijden.

Kansen van AI in werving & selectie
Het gebruik van algoritmes heeft beperkingen en risico’s, maar biedt ook kansen doordat ze in sommige dingen beter zijn dan mensen. Ze werken bijvoorbeeld sneller dan mensen, wat leidt tot meer efficiëntie. Daarnaast kunnen algoritmes tot nieuwe inzichten leiden door bestaande bias juist bloot te leggen en zo uiteindelijk te zorgen voor meer diversiteit op de arbeidsmarkt.