Payrolling belangrijke motor groei mkb

Payrolling belangrijke motor groei mkb

19% van alle ondervraagde bedrijven heeft payrolling nodig om te groeien. Van de ondervraagde mkb-bedrijven is dat zelfs 33%. Dat blijkt uit onderzoek van de ABU en VPO. De resultaten zijn vandaag gepresenteerd tijdens een gezamenlijk congres. Payrolling is van groot belang voor de Nederlandse arbeidsmarkt, zowel voor de werkgelegenheid als voor groeimogelijkheden van bedrijven. De behoefte aan ontzorging is voor werkgevers een belangrijk motief om via payrolling medewerkers in te huren. Aan het onderzoek werkten ruim 1.100 werkgevers mee.

In 2014 werkten meer dan 12.000 bedrijven met payrollmedewerkers. Dit is een stijging van bijna 15% ten opzichte van 2009. De groot- en detailhandel werkt het meest met payrolling, gevolgd door winning van delfstoffen en industrie, horeca en specialistische en zakelijke dienstverlening. Gezamenlijk vormen deze vier sectoren meer dan de helft (56%) van het aantal bedrijven dat payrolling gebruikt. Opvallend is dat het vooral groeiende bedrijven zijn die behoefte hebben aan payrolling. Dit komt door een doorgaans sterke of gemiddelde variatie in het werkaanbod van deze bedrijven. In de huidige economische situatie is payrolling blijkbaar belangrijk voor bedrijven om groei te realiseren en in banen om te zetten.

Kansen voor doelgroepers
Het aantal payrollmedewerkers in Nederland groeide van 145.000 in 2009 naar 195.000 in 2014. Dat komt neer op 3,3% van het totale aantal banen. In 2014 werkte meer dan 30% van de payrollwerknemers in overheidssectoren. “Payrolling is een professioneel en onmisbaar hr-instrument. Het biedt een oplossing aan ondernemers voor wie het werkgeven te ingewikkeld en risicovol is geworden,” stelt ABU-directeur Jurriën Koops. “Payrolling biedt ook kansen aan werknemers. Oók aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking.” Dat is goed te zien in het boek Volop kansen met payrolling, dat 14 december is uitgereikt tijdens het gezamenlijke congres van de ABU en VPO. “Wij zullen ons als ABU onverminderd blijven inzetten om de toegevoegde waarde van payrolling op de kaart te zetten en de kwaliteit van payrolling te borgen,” aldus Koops.

Over het onderzoek
Het onderzoek Payrolling in Nederland is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de ABU en VPO en heeft tot doel de behoeften van (potentiële) klanten van payrolldienstverleners in kaart te brengen. Voor het onderzoek is een enquête onder 1.138 organisaties gehouden.

Wilt u meer informatie over Payroll ontvangen? Neem dan contact op met onze zusterorganisatie Payroll Limburg.nl!

Bron: Abu.nl